Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4649_2013002
Administrativ enhet 4649
Planident 2013002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Lovreferanse beskrivelse 6
Saksår / sekvensnummer 2011 / 1110
Saksnummerinformasjon 201101110
Plannavn Detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.05.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Manglende registrering
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 03.07.2013
Kunngjøring av planarbeid 06.08.2013
Frist for uttalelse til planprogram 09.09.2013
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 04.04.2014
1. gangs behandling 30.04.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 16.06.2014 / 15.08.2014
2. gangs behandling 10.03.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 07.05.2020
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2013002 Føresegner_20200708.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt - Vedtak (L)(46065).pdf  
  Arealplankart 2013002 Plankart_2019.03.28_vedtak.pdf  
  Planbeskrivelse 2013002 Planomtale_2020.07.17.pdf  
  Rapport R2017_01 Futura_915_Rev1 Støykartlegging - Firda skytebane (L)(227351) (L)(24800).pdf Støyrapport
  Kart Støysoneareal3k - Firda kaserne 2017 (L)(227352) (L)(24801).pdf Kartvedlegg til støyrapport
  Diverse Tilsvar - ny vurdering av innsigelse til reguleringsplan Hjelletun i Stadt kommune (L)(21472).pdf Trekking av motsegn
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2013002 Planomtale_2020.07.17.docx Originaldokument for seinare revisjonar