Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4649_2017003
Administrativ enhet 4649
Planident 2017003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 301
Plannavn Detaljregulering næringsområde/masseuttak på Kviane
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.12.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 28.02.2017
Kunngjøring av planarbeid 25.09.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
16.12.2020 2020 / 301 Acos Websak Kun innhold Feilretting i vedtakstekst i K-sak 20/183 Delegert myndighet Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
2001009 Masseuttak/Industriområde på Nor