Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5007_1703257
Administrativ enhet 5007
Planident 1703257
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Endring Peter Øiensgt 1.
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.12.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat