Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5007_202002
Administrativ enhet 5007
Planident 202002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Høknes aktivitetsomåre
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig