Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5007_202105
Administrativ enhet 5007
Planident 202105
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Geilin - Endring
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Arealplankart Reguleringsplan datert 22.11.2021.pdf  
  Bestemmelser Reguleringsbestemmelser 22.11.2021.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse 22.11.2021.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse Geilin_endring.pdf  
  Diverse Innspill retter varsel om oppstart.pdf  
  Rapport Geoteknisknotat-001_Ramboll_08.10.21.pdf  
  Illustrasjon Situasjonsplan.pdf  
  Illustrasjon Visualisering.pdf  
  Illustrasjon Solstudier.pdf  
  Diverse VA-plan_overvann.pdf  
  Diverse Områdeanalyse.pdf  
  Diverse Terrengsnitt _ A3.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler Gjeldende utbyggingsavtale datert 070416.pdf  
  Vedtak Melding om vedtak 02.03.2022.PDF