Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5025_20130009
Administrativ enhet 5025
Planident 20130009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 13 / 1601
Plannavn Reguleringsplan for Røros sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.09.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1640
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til 02.05.2014
Vedtatt planprogram 18.06.2015
Kunngjøring av planarbeid 30.04.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 29.06.2018 / 14.09.2018
2. gangs behandling 17.01.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 31.01.2019 / 08.03.2019
3. gangs behandling 12.09.2019
Endelig planvedtak 26.09.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20130009_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planprogram 20130009_Planprogram.pdf  
  Planbeskrivelse 20130009_planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart Røros_sentrum_ny.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksframlegg kommunestyret.pdf  
  Vedtak Saksprotokoll kommunestyret.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse 20130009_ROS-analyse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS bybrann.pdf  
  Rapport Kulturhistorisk_stedsanalyse_060618.pdf  
  Rapport Trafikkanalyse Røros sentrum_23.02.pdf  
  Rapport Fagnotat trafikk.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Øystein Engan
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
19800005 Øra
19820005 Åstjønna
19860005 Øra/Øya
20000003 Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
19780003 Flanderborg
19780004 Malmplassen
19790003 Trygdeboliger Kokkhaugen
19820002 Sentrum
19820003 Slagghaugan
19820004 Svenskhaugan
19860004 Svenskhaugan
19900001 Utvidelse av Røros Kirkegård
19910001 Område mellom Ol- Klemmetsav. og An-Magrittv.
19970003 Flanderborg. Flytting av Larsen- stuggu
19990002 Oslovn. 2&4, Bergstadens T.hotel
19990005 Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet
20020002 Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet
20020009 Del av gnr. 137 bnr. 166
20080003 Domus, Samvirkelagstomta
20130009_1 Områdeplan for Røros sentrum_gang- og sykkelvei