Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5025_20200001
Administrativ enhet 5025
Planident 20200001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 1983
Plannavn Coop Havsjøveien
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 27.01.2020
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 20.08.2020
Off. høring 1. gang til 21.10.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Illustrasjon GRUNNUNDERSØKELSER.pdf  
  Illustrasjon PLANFORSLAG DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN COOP.pdf  
  Arealplankart PLANKART.pdf  
  Konsekvensutredning ROS ANALYSE.pdf  
  Rapport TRAFIKKANALYSE.pdf  
  Rapport GRUNNUNDERSØKELSER.application/x-zip-compressed  
  Vedtak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN 3 OG 5- 1. GANGS BEHANDLING.pdf  
Andre dokumenter Diverse Referat oppstarstmøte.docx Referat fra oppstartsmøte
  Kunngjøring VARSEL OM PLANOPPSTART COOP HAVSJØVEIEN - RØROS.pdf  
  Kunngjøring VARSLINGSBREV COOP HAVSJØVEIEN.PDF  
  Kunngjøring 2019-11-18 PLANINITIATIV HAVSJØVEIEN.DOCX.pdf  
  Vedtak Samlet saksutredning_ coop ekstra.pdf  
  Illustrasjon FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE - REGULERINGSPLAN FOR COOP HAVSJØVEIEN - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Illustrasjon RØROS KOMMUNE - UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN COOP EXTRA.pdf  
  Illustrasjon UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN COOP EXTRA - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Illustrasjon UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN COOP EXTRA - RØROS KOMMUNE.PDF  
  Illustrasjon STATENS VEGVESENS UTTALELSE - DETALJREGULERING HAVSJØVEGEN COOP EXTRA - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Illustrasjon UTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR COOP HAVSJØVEIEN 3 OG 5 - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Illustrasjon UTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR COOP HAVSJØVEIEN 3 OG 5 - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Illustrasjon SAMORDNET UTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR COOP HAVSJØVEIEN 3 OG 5 - RØROS 132_578 - 652 - 1056 - 138 - 138_267 OG 1030_32.pdf  
  Illustrasjon NVES TILBAKEMELDING - OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAVSJØVEIEN COOP EKSTRA - RØROS KOMMUNE.pdf  
  Rapport Planinitativ.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING HAVSJØVEIEN 3 OG 5- 1 GANGS BEHANDLING.pdf  
  Diverse VS_ MERKNADER_REGULERING_HAVSJØVEIEN_COOP_EXTRA.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Norconsult avd Os
Forslagsstiller Erik Gamlem
Forslagsstiller Bente Haugrønning
Saksbehandler Ingunn Holøymoen