Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016028
Administrativ enhet 5028
Planident 2016028
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 16 / 6419
Plannavn Detaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140 og 1/7
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 01.12.2016
Kunngjøring av planarbeid 13.01.2017
Frist for uttalelse til planprogram 27.02.2017
Vedtatt planprogram 09.05.2017
Komplett planforslag mottatt 02.09.2019
1. gangs behandling 22.10.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 01.11.2019 / 13.12.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak