Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2020009
Administrativ enhet 5028
Planident 2020009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 6200
Plannavn Detaljregulering Fortau Bøveråsen- Eidsåsen
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 24.09.2020
Kunngjøring av planarbeid 30.04.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 03.03.2022
1. gangs behandling 10.05.2022
Offentlig ettersyn - fra / til 13.05.2022 / 24.06.2022
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak