Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2020013
Administrativ enhet 5028
Planident 2020013
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 2821
Plannavn Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 01.12.2020
Kunngjøring av planarbeid 14.01.2021
Frist for uttalelse til planprogram 26.02.2021
Vedtatt planprogram 01.06.2021
Komplett planforslag mottatt 20.03.2023
1. gangs behandling 18.04.2023
Offentlig ettersyn - fra / til 18.04.2023 / 02.06.2023
2. gangs behandling 06.02.2024
Offentlig ettersyn - fra / til 20.02.2024 / 02.04.2024
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 2020013_samletsaksframstilling_behandling planprogram01.06.21.pdf Samlet saksframstilling PS 68/21, behandling av planprogram
  Vedtak 2020013_Samlet saksfremstilling - Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål, planid 2020013 - klargjøring av punkt a. i vedtaket i PS 68.21.pdf Samlet saksframstlling, sak 93/21, klargjøring av punkt a. i behandling av planpogram.
  Vedtak Saksprotokoll 2. gangsbehandling - Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan- Kvål.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Samlet saksfremstilling 2. gangsbehandling - Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan- Kvål.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0004_ROS-analyse__20.03.23.pdf  
  Bestemmelser 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0002 Planbestemmelser_03.pdf  
  Planbeskrivelse 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0003 2020013_Planbeskrivelse_03.pdf  
  Arealplankart 5028_2020013_NV50GK_PLA-RP01 2020013_Plankart_03.pdf  
Andre dokumenter Planprogram 2020013_fastsatt_planprogram.pdf Fastsatt planprogram
  Rapport 5028_2020013 E6 Kvål-Gyllan. Mekaniske egenskaper til steinmaterialer.pdf  
  Rapport 5028_2020013 Fagrapport geoteknikk, områdestabilitet Kvål.pdf  
  Rapport 5028_2020013 Fagrapport luftforurensning.pdf  
  Rapport 5028_2020013 Transportmodell og effektberegninger_12042023.pdf  
  Rapport 5028_2020013 Vurdering av tunnelen og påvirkning på Benna.pdf  
  Rapport 5028_2020013_Fagrapprot klimagassbudsjett.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-NOT-0002 - Tilslag for betong.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-NOT-0003 - Syredannende egenskaper.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-RAP-0001_02 Fagrapport ingeniør- og hydrogeologi Homyrkamtunnelen_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-RAP-0001_Fagrapport Vedlegg_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-RAP-0002_Fagrapport ingeniørgeologi høye bergskjæringer_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GEO-RAP-0003_Fagrapport skredfarevurdering_03.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-NOT-0001_ver02_foreløpig.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0002-Geoteknisk datarapport Gyllan-Kvål_tegninger.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0002-Geoteknisk datarapport Gyllan-Kvål_uten bilag.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0002-Geoteknisk datarapport Gyllan-Kvål_vedlegg.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0004 Geoteknisk fagrapport. Homyrkamtunnelen N-Kvål.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-KNS-RAP-0001 Fagrapport konstruksjoner.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0005 Kompensasjonsplan_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0006_02 Fagrapport matjordplan.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-PLA-RAP-0032 Merknadshefte høring Reguleringsplan_00.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-VEI-RAP-0002 _Fagrapport Estetisk strategiplan.pdf  
  Illustrasjon 5028_2020013_NV50E6GK-VEI-RAP-0004 Tegningshefte_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-VAA-GH01-GH13.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-VAA-RAP-0004 Fagrapport Hydrologi Gaula.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-VAA-RAP-0005 Fagrapport hydrologi sidevassdrag.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-VAA-RAP-0010 Fagrapport overordnet VA-plan.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-YML-RAP-0002 Fagrapport støy.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-YML-RAP-0002_Basiskartlegging av Gaula med sidevassdrag.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-YML-RAP-0003 Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-YML-RAP-0008_Kartlegging av drikkevannskilder langs veilinja.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6KK-ELE-RAP-0001 Innledende vurderinger solenergi.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6KK-YML-RAP-0021 Samla belastning av ny E6 Gaula.pdf  
  Planbeskrivelse 5028_2020013_Planbeskrivelse_kortversjon.pdf  
  Arealplankart 5028_2020013_NV50GK_PLA-RP01 2020013_Plankart_03 uten faresoner.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0001 Fagrapport geoteknikk områdestabilitet Forset_03.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0005 Fagrapport geoteknikk, Gyllan-Homyrkamtunnelen S_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0006 Fagrapport geoteknikk, områdestabilitet Gyllan-Hovin_02.pdf  
  Rapport 5028_2020013_NV50E6GK-GTK-RAP-0007 Fagrapport geoteknikk, områdestabilitet Losen-Leberg_02.pdf