Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2022002
Administrativ enhet 5028
Planident 2022002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 22 / 150
Plannavn Detaljregulering for Melhus videregående skole
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 14.02.2022
Kunngjøring av planarbeid 20.05.2022
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse 2022002_Møtereferat_oppstartsmøte_Melhus VGS_14.02.22_revidert 13.05.22.pdf  
  Diverse Planinitiativet.pdf  
  Diverse Varslingsbrev_offentlige myndigheter, berørte parter.pdf