Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2023002
Administrativ enhet 5028
Planident 2023002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2023 / 135
Plannavn Detaljregulering gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg- Lenamælen
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 07.06.2023
Kunngjøring av planarbeid 12.12.2023
Frist for uttalelse til planprogram 31.01.2024
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak