Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201503
Administrativ enhet 5031
Planident 201503
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 934
Plannavn Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B20, 21, 22, 23 og 23b
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.01.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.02.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 06.03.2015
Komplett planforslag mottatt 10.07.2015
1. gangs behandling 20.08.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 26.08.2015 / 09.10.2015
2. gangs behandling 10.12.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.01.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201503 Planbestemmelser Detaljregulering for Svebergmarka felt B20-23.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 1. gangs saksfremlegg til utvalg for areal og samfunnsplanlegging .pdf  
  Planbeskrivelse 1. Planbeskrivelse .pdf  
  Bestemmelser 3. Bestemmelser .pdf 1. utkast, ikke vedtatt
  Illustrasjon 4. Illustrasjonsplan .pdf  
  Illustrasjon 5. 3D-illustrasjoner .pdf  
  Rapport 6. Sol- og skyggeanalyse .pdf  
  Utforming 7. Snitt B20, B21, B22, 23a og b .pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 8. ROS-analyse fra områdereguleringsplan for Sveberg, etappe 3 og 4 .pdf  
  Rapport 9. Geoteknisk notat Svebergmarka 3. etappe, rapport fra befaring med prøvegraving .pdf  
  Rapport 10. Støyutredning .pdf  
  Diverse 11. Referat fra oppstartsmøte for 201503 - Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B19, 20, 21, 22, 23a og 23b .pdf  
  Diverse 12. Samla innspill til oppstart av planarbeid .pdf  
  Kart 13. Foreløpig VA-plan oversikt Sveberg etappe 3 og 4 .pdf  
  Kart 14. Foreløpige VA-planer innenfor planområdet, 3 sider .pdf  
  Vedtak Særutskrift 1.gangs behandling av planID 201503.pdf Vedtak i politisk utvalg for areal- og samfunnsplanlegging om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
  Arealplankart 201503_Plankart_ME.pdf Gjeldende plankart etter mindre endring
Andre dokumenter Kunngjøring 201503 Varsel oppstart planarbeid.pdf Kunngjøring av oppstart av reguleringsplan for felt B19, B20, B21, B22, B23a og B23b, på Sveberg.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
24.08.2017 2015 / 934     - Nytt renovasjonspunkt - Regulering inn "Annen veggrunn" langs boligområde B23a og B23b - Annen veggrunn rundt renovasjonspunkt o_BRE3 - Lagt inn fortau vest i planområdet - Siktlinjer og sikttrekanter er justert - Justerte byggegrenser   Arealplankart Gjeldende plankart etter mindre endring.
  Vis i kart (+)
X: 7034113 Y: 588254
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84