Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201602
Administrativ enhet 5031
Planident 201602
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 3637
Plannavn Detaljregulering for Lassvebergvegen 8 og 10
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.03.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 26.11.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 12.09.2017
Komplett planforslag mottatt 24.09.2018
1. gangs behandling 03.10.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 31.10.2018 / 16.12.2018
2. gangs behandling 09.05.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 19.09.2019
Endelig planvedtak 30.03.2020
Kunngjøring av planvedtak 25.05.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201602_Planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1.gangsbehandling.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse Lassvebergveien 8 og 10 rev iht sluttvedtak.pdf 201602 - Planbeskrivelse
  Vedtak Særutskrift 3. gangsbehandling av Lassvebergvegen 8 & 10.pdf Vedtak for sluttbehandling av 201602 Lassvebergvegen 8 & 10
  Diverse Samlede høringsinnspill.pdf Samlede innspill fra offentlige myndigheter og berørte.
  Arealplankart 201602_Plankart.pdf Endelig vedtatt plankart.
  Vedtak Vedtak_2.gangsbehandling.pdf Saksframlegg og vedtak for 2. gangsbehandling i ARESAM
Andre dokumenter Illustrasjon Illustrasjonshefte.pdf  
  Diverse Normalprofil veg.pdf  
  Diverse Referat fra oppstartsmøte.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf  
  Kart Situasjonskart.pdf  
  Rapport VA-notat.pdf  
  Kart VA-oversiktsplan.pdf  
  SOSI-fil LBV8og10.SOS SOSI-fil for plankart
  Diverse Samlede innspill.pdf Samlet dokument med originale innspill for planoppstart
  Diverse Samlede innspill med kommentarer.pdf Et sammendrag av innspillene som har kommet inn i forbindelse med varsling av planoppstart. Kommentarer er skrevet at planlegger for tiltakshaver.
  Rapport 201602_Traf.sikkerhet.pdf Trafikksikkerhetsnotat for Detaljregulering for Lassvebergvegen 8 & 10