Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201605
Administrativ enhet 5031
Planident 201605
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 3040
Plannavn Detaljregulering for Kongestien 3
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 11.11.2016
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 28.02.2017
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 21.11.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 03.01.2020 / 15.02.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 201605_bestemmelser.PDF Forslag til planbestemmelser
  Planbeskrivelse 201605_planbeskrivelse.PDF  
  Arealplankart 201605_plankart.PDF Forslag til plankart
  Innstilling (saksfremlegg) vedtak_førstegangsbehandling.PDF  
Andre dokumenter Diverse Forhaandsforespoersel.pdf  
  Rapport geoteknisk_notat.PDF  
  Rapport Notat_vann og avløp.PDF  
  Utforming profiler veg.PDF Horisontalplan, lengdeprofil, og tverrprofil veg.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS.PDF Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Illustrasjon situasjonsplan.PDF  
  Rapport støyutredning.PDF  
  Rapport utredning naturmangfold.PDF  
  Rapport utredning veg.PDF  
  Rapport utredning_renovasjon.PDF  
  Rapport utredning_sol_skygge.PDF  
  Diverse uttalelser_samlet.pdf Uttalelser fra naboer og offentlige myndigheter.
  SOSI-fil rev1_Kongestien 3.sos  
  Diverse referat oppstartsmøte.PDF Referat oppstartsmøte
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Berit Moen