Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201701
Administrativ enhet 5031
Planident 201701
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 590
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Ikrafttredelsesdato 29.04.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Innsigelse som ikke er avklart Ja
Opprinnelig administrativenhet 1663
Milepæl Dato
Høringsperiode - fra / til 31.01.2017 / 30.04.2017
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 31.01.2017
Frist innspill 30.04.2017
1. gangs behandling 18.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 06.07.2018 / 16.09.2018
Endelig planvedtak 29.04.2019
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser201701.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1.gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - PlanID 201701.DOCX Særutskrift 1.gangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.
  Vedtak særutskrift_sluttvedtak.pdf Særutskrift av 2.gangsbehandling av kommuneplanens arealdel.
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Konsekvensutredning Konsekvensutredning og planutsnitt_nye Sveberg_2010.pdf Konsekvensutredning nye Sveberg.
  Konsekvensutredning KU KPA Malvik kommune_versjon 00_28.06.2018.pdf Konsekvensutredning og ROS-analyse til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
  Rapport Trafikkvurdering lokalvegnett Malvik_endelig versjon_20180419.pdf Trafikkvurdering av lokalvegnet i Malvik.
  Kart 201701_temakart_1_H190_1_høyderestriksjon og hinderflate.pdf Hensynssone med høyderestriksjon- og hinderflate for inn- og utflyging Trondheim lufthavn.
  Kart 201701_temakart_2_H190_2_byggerestriksjonsflate.pdf Hensynssone med byggerestriksjonsflate rundt flynavigasjonsanlegg ved Trondheim lufthavn.
  Diverse oppsummering_høringsuttalelser.pdf Oppsummering av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018-2030
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
26.09.2018 2017 / 590   Fylkesmennene Jord- og skogbruk Avgitt      
X: Y: