Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201702
Administrativ enhet 5031
Planident 201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 2872
Plannavn Detaljregulering for del av Sveberg sør
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.09.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.08.2017
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 31.08.2017
Komplett planforslag mottatt 27.09.2017
1. gangs behandling 17.01.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 04.02.2019 / 18.03.2019
2. gangs behandling 02.09.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.09.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PlanID 201702_Planbestemmelser.pdf Planbestemmelser gjeldende fra 2. september 2019
Vedtaksdokumenter Diverse Samråd og medvirkning.pdf Til 1.gangsbehandling: Samråd og medvirkning for detaljregulering for del av Sveberg sør
  Vedtak Vedtak med saksframlegg.pdf Særutskrift fra 1. gangsbehandling i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging.
  Vedtak 201702 Særutskrift - endelig vedtak.pdf Endelig vedtak (2. gangsbehandling)
  Planbeskrivelse 201702 Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  Diverse Høringsuttalelser.pdf Uttalelser for høringsperiode etter 1.gangsbehandling
  Arealplankart 201702 Plankart.pdf Plankart
Andre dokumenter Utforming Illustrasjonsplan.pdf Illustrasjonsplan for detaljregulering for del av Sveberg sør
  Illustrasjon Illustrasjoner.pdf Illustrasjoner for detaljregulering for del av Sveberg sør