Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201902
Administrativ enhet 5031
Planident 201902
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 1746
Plannavn Detaljregulering for Sandmarkvegen 1
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 14.06.2019
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 02.07.2020
Komplett planforslag mottatt 22.05.2020
1. gangs behandling 18.06.2020
Off. høring 1. gang til 01.09.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift_1.gangsbehandling.pdf Saksframlegg og vedtak for detaljregulering av Sandmarkvegen 1
  Arealplankart 201902_Plankart.pdf  
  Bestemmelser 201902_Planbestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 201902_Planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201902_ROS-analyse.pdf  
Andre dokumenter Diverse 2019_Innkomne merknader_samlet.pdf Merknader til planen etter varsling av planoppstart
  Utforming 201902_Forslag løsning va-anlegg.pdf Forslag til VA-løsning
  Illustrasjon 201902_Perspektiver.pdf  
  Utforming 201902_Situasjonsplan.pdf  
  Diverse 201902_Solskyggediagram.pdf