Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201905
Administrativ enhet 5031
Planident 201905
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 3673
Plannavn Detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 18.06.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 09.07.2020 / 01.09.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak