Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5033_16652017002
Administrativ enhet 5033
Planident 16652017002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Søliåsen boligfelt
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.02.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser S-reguleringsbestemmelser_rev00_20171002.pdf  
  Gjeldende bestemmelser S-notat endringer_rev00_20171002.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak vedtak Søliåsen boligfelt.pdf  
Andre dokumenter Kart S-endring reguleringsplan Søliåsen boligfelt_vedtatt_20180215.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse Søliåsen boligfelt.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse Søliåsen boligfelt.pdf  
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
16652012006 Selliåsen boligfelt