Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5037_L2008018
Administrativ enhet 5037
Planident L2008018
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2007 / 549
Saksnummerinformasjon 2007/549
Plannavn Kommuneplanens arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.04.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart L2008018.pdf  
  Bestemmelser L2008018-B.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse L2008018 planbeskrivelse.pdf  
  SOSI-fil L2008018.sos Vedtatt plan i SOSI-format v.4.5.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
14.08.2012 2007 / 549   Kun innhold Hoøya, Furuholmen, Skarvholmen og Lyngholmen samt Holmen i Nesvatnet gis formålet LNF(R) Delegert myndighet    
X: Y:
22.10.2012 2007 / 549   Kun innhold Eiendommen 1719/232/17 endret til formålet fritidsbebyggelse som er i samsvar med den faktiske situasjon Delegert myndighet    
X: Y:
18.12.2013 2007 / 549   Kun innhold   Delegert myndighet Vedtak
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
15.01.2018 2018 / 5654   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse LNFR-sone SB02: Fradeling av boligtomt, dispensasjon til omdisponering av dyrkajord til atkomstveg (ca. 100 m2) Kriterier for spredt boligbebyggelse LNFR-sone SB02: Omdisponering av dyrkajord til atkomstveg Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 7054150 Y: 599100
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.01.2018 2018 / 5646   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse LNFR-sone SB02: Fradeling av tun større enn maks størrelse på boligtomt, og omdisponering av dyrkajord (ca 700 m2 jf gårdskart). Kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB02: Omdisponering av dyrka jord og maks størrelse på boligtomt Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7054050 Y: 599150
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2018 2018 / 6298   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pkt. 1.1.1 Plankrav i pkt 1.1.1 Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7052605 Y: 617482
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2018 2018 / 6840   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av generasjonsbolig som boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7067100 Y: 610475
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.02.2018 2018 / 6918   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av tilleggsareal til folkehøgskole LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7065016 Y: 608747
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.02.2018 2018 / 6487   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål for utvidelse av småbåthavn Det dispenseres fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Det er i tillegg dispensert fra pbl. § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: 63,56 Y: 10,91
EUREF89/WGS84 Geografisk
22.02.2018 2018 / 7401   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse LNFR-sone SB01: Tilleggsareal boligtomt ut over maksimal tomtestørrelse Maksimal tomtestørrelse boligtomt LNFR-sone SB01 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7053235 Y: 596120
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2018 2018 / 6485   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av en ekstra boenhet på eiendommen Det dispenseres fra LNFR-formål Nybygg    
X: 63,68686 Y: 11,19998
EUREF89/WGS84 Geografisk
26.02.2018 2018 / 6645 80/18 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra LNFR- formål for oppføring av driftsbygning, etablering av returpunkt for hytterenovasjon og opprettelse av to punktfester. LNFR- formål Nybygg    
X: 63,7 Y: 11,51
EUREF89/WGS84 Geografisk
02.03.2018 2018 / 6787   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til to punktfester for renovasjon og vegstasjon LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7066788 Y: 624336
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2018 2018 / 5556   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på søknad om dispensasjon fra LNFR-formål og pbl. § 1-8 for vesentlig endring av brygge LNFR-formål i kommuneplanens arealdel Pbl. § 1-8 om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø Fasadeendring, endring/reparasjon    
X: 63,56271 Y: 10,89009
EUREF89/WGS84 Geografisk
10.04.2018 2018 / 8485   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra punkt 1.5.3 - garasjestørrelse Dispensasjon fra punkt 1.5.3 - garasjestørrelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7072907 Y: 618855
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.04.2018 2018 / 8482 223/18 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av enebolig i Kaivegen 13 på Ekne Forbud mot tiltak i 100 m-beltet langs sjø og vassdrag Nybygg    
X: 63,7 Y: 11
EUREF89/WGS84 Geografisk
02.05.2018 2018 / 8675 228/18 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel - fra offentlig eller privat tjenesteyting til boligformål Formål Bruksendring, utvidelse/endring drift    
X: 63 Y: 11
EUREF89/WGS84 Geografisk
09.05.2018 2018 / 6560   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7065880 Y: 617735
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.05.2018 2018 / 6844   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til grensejustering areal til samferdselsformål LNFR Grensejustering     Vis i kart (+)
X: 7061410 Y: 604499
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2018 2018 / 7431   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til flytting av punktfeste/hyttetomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7061861 Y: 625494
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2018 2018 / 8595   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7064148 Y: 605225
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.06.2018 2018 / 8603   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra punkt 1.5.3 - garasjestørrelse Dispensasjon fra punkt 1.5.3 - garasjestørrelse Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7065974 Y: 608120
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2018 2018 / 9712   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7066197 Y: 608650
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.08.2018 2018 / 9886   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB02 til fradeling av tilleggsareal til boligtomt (disp fra bestemmelse om maks tomtestørrelse) LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7054152 Y: 599851
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2018 2018 / 12081   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7072709 Y: 617964
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2018 2018 / 12485   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7067148 Y: 609041
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.01.2019 2018 / 12199   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tomt til kraftverk LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7056058 Y: 613334
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.03.2019 2018 / 13244   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tun som boligtomt LNFR Delelinje     Vis i kart (+)
X: 7066583 Y: 609457
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.03.2019 2018 / 13286   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tilleggsareal til behandlingsinstitusjon LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7064441 Y: 600617
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.03.2019 2019 / 135   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Dispensasjon fra byggegrense/50-metersbeltet langsHammervatnet til fradeling av tre boligtomter Byggegrense mot sjø Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7055279 Y: 600403
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.05.2019 2019 / 1138   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR + 50-metersbelte langs Hoplaelva til fradeling av tilleggsareal til næring/industritomt LNFR og byggegrense/50-metersbelte langs Hoplaelva Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7054170 Y: 597027
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.05.2019 2018 / 13465   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av tilleggsareal til industriformål LNFR-formål Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7054576 Y: 599804
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.08.2019 2019 / 1578   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av kårbolig som boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7064921 Y: 608684
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.10.2019 2019 / 5315   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse angående maksimal tomtestørrelse til fradeling av tun Kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB12 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7070737 Y: 600480
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2019 2019 / 5983   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formål til fradeling av 2 boligtomter LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7064132 Y: 605255
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.02.2020 2019 / 7249   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7053682 Y: 605519
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.03.2020 2019 / 7303   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7067270 Y: 609660
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.04.2020 2019 / 4700   Opphevet KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7057367 Y: 607692
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2020 2019 / 7395   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av tilleggsareal til boligtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7066670 Y: 600168
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.07.2020 2020 / 1948   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av tilleggsareal til verkstedtomt LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7072068 Y: 600741
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2020 2020 / 2806   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB07 angående maks tomtestørrelse og omdisponering av dyrka mark. Kriterier for spredt boligbebyggelse i LFNR-sone SB07 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7057949 Y: 612322
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.10.2020 2018 / 11371   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensajson fra LNFR-formål og PBL §1-8 til fradeling av større tomt enn angitt i festekontrakt i forbindelse med innløsing av festetomt. LNFR og PBL §1-8 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7069138 Y: 605378
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.10.2020 2020 / 2809   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensajson fra kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB06 angående maks tomtestørrelse og omdisponering av dyrka jord Kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB06 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7060302 Y: 608291
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2020 2020 / 4387   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNFR-formålet til fradeling av boligtomt for eksisterende boligbebyggelse (tidligere generasjonsbolig) LNFR Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 7052906 Y: 599398
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
L1991006 Åsen - Åsenfjord
L1997012 Okkenhaug
L2000016 Levanger
L2002019 Skogn