Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5059_2020003
Administrativ enhet 5059
Planident 2020003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 3250
Saksnummerinformasjon P360
Plannavn Bjørklihaugen steinbrudd
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 30.03.2020
Kunngjøring av planarbeid 29.04.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.12.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 19.12.2020 / 08.02.2021
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 2020003_Saksutskrift_HF_09_12_20.PDF Saksframlegg med vedtak - 1. gangs behandling i Hovedutvalg forvaltning 09.12.20 sak 208/20
  Arealplankart 2020003_Forslag_Plankart.pdf Detaljreguleringsplan - Bjørklihaugen steinbrudd, høringsforslag jf. vedtak HF sak 208/20
  Planbeskrivelse 2020003_Planbeskrivelse_281020 Høringsforslag jf. HF091220.pdf  
  Bestemmelser 2020003_Høringsforslag til Reguleringsbestemmelser.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020003_ROS_analyse 28102020.PDF  
Andre dokumenter Rapport 2020003_ Naturverdier i planlagt utvidelse av Steinli Grus.PDF Notat 2020-50 Kartlagte naturverdier i planormådet
  Diverse 2020003 Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplan for Svorkbygda steinbrudd 30.03.20.PDF Referat fra opppstartsmøte 30.03.20
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Borch Energi og Landskap
Saksbehandler Siv C. Westby