Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5059_5023_2018007
Administrativ enhet 5059
Planident 5023_2018007
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 4663
Saksnummerinformasjon P360
Plannavn Føssjøen hyttefelt
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.09.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 5023
Opprinnelig planid 20180007
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 06.09.2018
Kunngjøring av planarbeid 26.10.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.09.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 21.09.2020 / 08.11.2020
2. gangs behandling 30.06.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 01.09.2021
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 5023_2018007_Vedtatt_Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 5023_2018007_Vedtak1Gang.pdf Vedtak med saksframstilling - 1.gangsbehandling
  Vedtak 5023_2018007_Vedtatt_KS_Saksutskrift.pdf Saksframlegg og kommunestyrets behandling
  Arealplankart 5023_2018007_Vedtatt_Plankart.pdf Plankart
  Bestemmelser 5023_2018007_Vedtatt_Bestemmelser.pdf Bestemmelser
  Planbeskrivelse 5023_2018007_Vedtatt_Beskrivelse_og_ROS.pdf Planbeskrivelse og ROS-analyse
Andre dokumenter SOSI-fil 5023_2018007_Vedtatt_Plankartdata.sos Plankartdata
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Utmarksspesialisten v/Arnold Hamstad
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1636_2003001 Endring av Ilfjellområdet, delplan B
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1636_2007001 Veg til hytter på 105/1 ved Føssjøen