Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5437_201501
Administrativ enhet 5437
Planident 201501
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 1228
Saksnummerinformasjon 2015/403 gammel
Plannavn Detaljregulering for gnr 9 bnr 32
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.05.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 2021
Opprinnelig planid 201501
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 06.05.2015
Kunngjøring av planarbeid 06.05.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 22.08.2018
1. gangs behandling 26.10.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 20.11.2018 / 04.01.2019
2. gangs behandling 11.03.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 09.05.2019
Kunngjøring av planvedtak 21.05.2019
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
198401 Reguleringsendring for KARASJOK TETTSTED/NORD
200401 KOMMUNEPLANENS AREALDEL