Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1506_0001
Administrativ enhet 1506
Planident 0001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Kommuneplan Midsund
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1545
Opprinnelig planid 0001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 0001_Kommuneplan_Arealdel.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
13.03.2007 2006 / 347   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Riving og opparbeiding av bygg Kommuneplanen sin arealdel og tiltak langs sjø. Nybygg Vedtak Dispensasjonsvedtak i planutval
Illustrasjon Teikningsgrunnlag - Dispensasjon
Vedtak Vedtak om fasdadendring frå planutvalet
Illustrasjon Teikningsgrunnlag - Fasadeendring
  Vis i kart (+)
X: 6954081,56 Y: 381676,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.08.2017 2017 / 396   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Redskapshus langs sjø Tiltak langs sjø. Nybygg Vedtak Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6958874,43 Y: 393865,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.10.2017 2017 / 454   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon frå bygging nærare sjø enn 50-meter.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6953336,13 Y: 379281,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2018 2017 / 671   Godkjent PBL Dispensasjon frå veglovas §29-4 gjennom PBLs §29-4   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6953657,11 Y: 378752,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.01.2018 2015 / 232 Husvogn Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Plassering av husvogn nær sjø LNF-1 og PBL §1-8 Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak Politisk vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6958394,5 Y: 382800,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.03.2018 2017 / 505 Disp og deling Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling til bustadtomg LNF-1 i kommuneplanen sin arealdel Deling av eiendom Vedtak Vedtak i planutval.
  Vis i kart (+)
X: 6952258,85 Y: 386286,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2018 2018 / 134   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Avstand til kommunal veg.   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6953293,82 Y: 379115,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2018 2018 / 101   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Deling av våningshus LNF-1 Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6956409,44 Y: 383140,55
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2018 2018 / 101 Deling Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling av våningshus LNF-1 i kommuneplanen sin arealdel Deling av eiendom Vedtak Vedtak om disp og deling
  Vis i kart (+)
X: 6956403,91 Y: 383144,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2018 2018 / 250   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Arealoverføring til busett eigedom LNF-1 Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6954025,23 Y: 382528,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2018 2017 / 667 Disp med deling Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling av to eigedommar til bustad. LNF-1 i kommuneplanen sin arealdel Deling av eiendom Vedtak Vedtak i planutval
  Vis i kart (+)
X: 6956725,56 Y: 383609,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2018 2018 / 171 Deling Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling til bustadtomt LNF-1 i kommuneplanen sin arealdel og PBL §1-8 Deling av eiendom Vedtak Vedtak i planutvalet
  Vis i kart (+)
X: 6954994,96 Y: 382227,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2018 2018 / 285   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Veglovas §29 LNF-1 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6949866,26 Y: 377088,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2018 2018 / 285   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Tiltak i LNF-1 område LNF-1 sin bestemmelse om stedbunden næring Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6949865,98 Y: 377087,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2018 2018 / 94   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling til bustadeigedom LNF-1 Deling av eiendom Vedtak Negativt vedtak om dispensasjon
Vedtak Vedtak om dispensasjon etter klagebehandling
  Vis i kart (+)
X: 6954225,83 Y: 392742,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2018 2018 / 327 Skytebane Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for deling til skytebane. LNF-1 i kommuneplanen sin arealdel Deling av eiendom Vedtak Vedtak om dispensasjon, deling og grensejustering
  Vis i kart (+)
X: 6955271,67 Y: 384985,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2018 2018 / 282 Uthus Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Bygging av uthus Dispensasjon for reguleringsplanens bestemming om storleik på uthus. Nybygg Vedtak Dispensasjon for storleik.
  Vis i kart (+)
X: 6951162,47 Y: 392043,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.09.2018 2018 / 93   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Storleik på uthus Bestemming om storleik på uthus Nybygg Vedtak Dispensasjon for storleik på uthus
  Vis i kart (+)
X: 6951081,62 Y: 392054,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.02.2019 2018 / 445 reiskapshus Godkjent PBL Bygging innanfor §1-8 LNF-1 i kommuneplane sin arealdel og pbl§1-8 Nybygg Vedtak Poltisk vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6954067,99 Y: 381694,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.02.2019 2018 / 445 Kai Godkjent PBL Tiltak i sjø LNF-1 og PBL §1-8 Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Politisk vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6954089,1 Y: 381674,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.02.2019 2018 / 499 Omb. Garasje Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Ombygging av eksisterande garasje Dispensasjon frå veglova for tiltak nærare 50m. Dispensasjon frå kommuneplanen for tiltak nærare sjø enn 50m. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak Vedtak gjort av administrasjon
  Vis i kart (+)
X: 6956095,47 Y: 383737,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 2019 / 201   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan deling av tre eiendommer. Deling nærare 50m frå sjø. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6953348,62 Y: 379254,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.10.2019 2019 / 74 Disp. for deling Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon for deling av eiendom. LNF-1 i kommuneplanen Pbl §1-8 Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6952244,89 Y: 386341,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.11.2019 2019 / 230 Veranda Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Bygging av veranda Pbl §1-8 Vegloven 29 Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6955460,29 Y: 383387,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.04.2020 2020 / 174   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formålet ved masseuttak på Korveneset Dispensasjon fra LNF-formålet ved masseuttak på Korveneset Masseuttak     Vis i kart (+)
X: 6956413,23 Y: 381192,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.04.2020 2020 / 174   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra PBL § 1-8 for masseuttak i strandsona, Korveneset Dispensasjon fra PBL § 1-8 for masseuttak i strandsona, Korveneset Masseuttak     Vis i kart (+)
X: 6956413,23 Y: 381192,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.11.2020 2020 / 1394 bygg-20/01394 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag § 1-8   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6951790,05 Y: 380899,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.11.2020 2020 / 1394 bygg-20/01394 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon for krav om saltak for tilbygg   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6951790,91 Y: 380899,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.02.2021 2020 / 134 BYGG-20/00134   Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 for fradeling av eiendom         Vis i kart (+)
X: 6953196,53 Y: 380498,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84