Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1506_K201301
Administrativ enhet 1506
Planident K201301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 3351
Plannavn Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.12.2016
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1502
Opprinnelig planid K201301
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 12.09.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 21.06.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 04.07.2016 / 28.08.2016
Endelig planvedtak 15.12.2016
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart K201301_Plankart_vedtatt.pdf  
  Bestemmelser K201301_Bestemmelser_vedtatt.pdf  
  Planbeskrivelse K201301_Planbeskrivelse_vedtatt.pdf  
  Vedtak saksframlegg med kommunestyrevedtak, Hjelset k-plan.pdf  
  Konsekvensutredning Vedlegg 2 - Konsekvensutredning.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf  
  Rapport Vedlegg 3 - Barn og unge.pdf  
  Rapport Vedlegg 4 - Offentlig deltagelse.pdf  
  Kart Temakart 1 - ABC-soner.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
30.05.2017 2017 / 1247 DS 17/173 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Disp LNF for enebolig LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6962043,94 Y: 422783,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.01.2019 2018 / 1410 DS 19/16 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Deling av eiendom i strandsonen Deling av eiendom i strandsonen Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962162,02 Y: 425522,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.05.2019 2019 / 1052 2019/1052 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven.   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6962071,21 Y: 423703,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 2019 / 2448 2019/2448 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962245,33 Y: 425439,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.09.2019 2019 / 2448 2019/2448 Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra formålet LNF i kommuneplanens arealdel.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6962245,88 Y: 425439,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.10.2019 2019 / 1684 DS 19/474 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Disp for oppføring av idrettsgarderobe i strandsone Disp for oppføring av idrettsgarderobe i strandsone Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6962024,74 Y: 423921,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2020 20 / 1341   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan næring næring Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6962982,71 Y: 425837,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2020 20 / 1341   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 formål LNF LNF Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6962972,37 Y: 425838,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
K200801 Kommuneplanens arealdel 2008-2020