Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1515_201250
Administrativ enhet 1515
Planident 201250
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 7
Plannavn Kommuneplan for Herøy - arealdel
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.10.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1515
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 01.07.2011
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 24.10.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 01.11.2013 / 10.01.2014
Endelig planvedtak 30.10.2014
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Ole Magne Rotevatn