Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2015001
Administrativ enhet 1520
Planident 2015001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 955
Plannavn Detaljreguleringsplan for E39 Hovden - Osborg
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.03.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1520
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 06.01.2015
Kunngjøring av planarbeid 23.11.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 07.09.2018
1. gangs behandling 28.08.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 08.09.2018 / 22.10.2018
2. gangs behandling 28.03.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.03.2019
Kunngjøring av planvedtak 06.04.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015001-B_E39-Hovden-Osborg_føresegn.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak av plan E39 Hovden-Osborg.pdf Vedtak Ørsta kommunestyre
  Planbeskrivelse VEDTATT Planhefte E39 Hovden-Osborg.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring annonse.pdf  
  Diverse Oversendingsbrev.pdf