Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2015007
Administrativ enhet 1520
Planident 2015007
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 10010
Saksnummerinformasjon 19/10010
Plannavn Detaljreguleringsplan for B5 - Ryste (saknr ephorte 20215/1883)
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.03.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 25.11.2015
Kunngjøring av planarbeid 05.12.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 11.01.2017
1. gangs behandling 14.02.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 25.02.2017 / 08.04.2017
2. gangs behandling 19.03.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.03.2019
Kunngjøring av planvedtak 06.04.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015007_B5-Ryste_føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2306 Planomtale 2018_12_04.pdf  
  Juridisk bindende illustrasjon Vedl10_2306_921 Illustrasjonsplan.pdf  
  Vedtak Vedtak av detaljreguleringsplan for B5 Ryste.pdf  
Andre dokumenter Diverse Referat oppstartsmøte.pdf  
  Vedtak vedtak om offentleg ettersyn.pdf Vedtak sak 18/17
  Utforming 2306_271 Frisikt i kryss.pdf  
  Utforming 2306_E-101_Avkøyrsler og busslomme_prinsipp.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2306_04 Sjekkliste ROS.pdf  
  Illustrasjon Snitt- og profilteikningar.pdf  
  Illustrasjon VA-planar.pdf  
  Kunngjøring annonse.pdf  
  Diverse Oversendingsbrev.pdf  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
24.04.2019 2019 / 10010     02.12.2019   Fylkesmannen Klage
Vedtak
 
X: Y:
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
10.04.2017 2015 / 1883 2015/1883 Fylkesmennene Forurensning, støy Trukket/Uaktuell Motsegn i høve støy og born/unge Innsigelse Motsegn datert 06.04.2017 og motteken 10.04.2017
Diverse
 
X: Y:
12.04.2017 2015 / 1883 2015/1883 Fylkeskommunene Barn og unges oppvekstmiljø, herunder RPR barn og unge Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Diverse
Diverse
 
X: Y: