Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2018004
Administrativ enhet 1520
Planident 2018004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 386
Saksnummerinformasjon 2018/386
Plannavn Melsgjerdet industriområde
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1520
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 03.03.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 13.04.2019 / 25.05.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Bestemmelser 2018004_Melsgjerdet-industriområde_føresegn.pdf Melsgjerdet 1. gongs offentleg ettersyn
  Arealplankart 2018004-01B_Melsgjerdet-industriområde_plankart_1-1000_A0.pdf Melsgjerdet 1. gongs offentleg ettersyn
  Planbeskrivelse 2018004_Melsgjerdet-industriområde_planomtale.pdf Melsgjerdet 1. gongs offentleg ettersyn
  Kunngjøring annonse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Diverse Merknader samla.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Diverse Underlag for reguleringsplan VØR.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Rapport Dok 5161129-RIG01 Geoteknisk rapport.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Rapport LUKTspredning, Norconsult.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Diverse Løyve til etablering av avfallsanlegg.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Rapport Notat grunnforhold 5160647-RIG02.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Rapport Skredrapport 18328-01-2.pdf 1. gongs offentleg ettersyn
  Rapport Sikkerhetsdatablad for biogass, Skagerak Naturgass.pdf  
  Rapport STØY beregning Norconsult.pdf