Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2018004
Administrativ enhet 1520
Planident 2018004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 386
Saksnummerinformasjon 2018/386
Plannavn Melsgjerdet industriområde
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 05.09.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1520
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 03.03.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 13.04.2019 / 25.05.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 05.09.2019
Kunngjøring av planvedtak 04.10.2019
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.09.2019 2019 / 10054 19/10054   30.01.2020     Klage
Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
RTK-9708 Melsgjerda
RTK-9802 Utbyggingsplan Melsgjerda