Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2018011
Administrativ enhet 1520
Planident 2018011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 10091
Saksnummerinformasjon 19/10091
Plannavn Åsegotene næringsområde
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.10.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 30.11.2018
Kunngjøring av planarbeid 06.12.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.03.2019
1. gangs behandling 21.05.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 25.05.2019 / 06.07.2019
2. gangs behandling 15.10.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.10.2019
Kunngjøring av planvedtak 16.11.2019
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
28.06.2019 2019 / 10091 19/10091 Fylkesmennene Vann og vassdrag, herunder RPR vernede vassdrag Trukket/Uaktuell Justert grøntsone langs elva  
X: Y: