Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2018011
Administrativ enhet 1520
Planident 2018011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 3122
Saksnummerinformasjon 2018/3122
Plannavn Åsegotene næringsområde
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 30.11.2018
Kunngjøring av planarbeid 06.12.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.03.2019
1. gangs behandling 21.05.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 25.05.2019 / 06.07.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak