Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1543_2017002
Administrativ enhet 1543
Planident 2017002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Eidsvåg Sentrum
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 24.09.2018
Kunngjøring av planarbeid 02.10.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 13.12.2018
1. gangs behandling 13.12.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 13.12.2019 / 25.01.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser Eidsvåg sentrum 04122018.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse Eidsvåg 041218.pdf  
  Kart Plankart Eidsvåg Sentrum-A1_04122018.pdf  
  SOSI-fil Plankart Eidsvåg Sentrum 041218.sos  
  Rapport Norconsult 5191700 Bølgeanalyse ved Eidsvåg D01.pdf Bølge- og stormfloanalyse
  Rapport Norconsult 5191700Flomvurdering Eidsvåg rapport J01+Bilag.pdf Flomvurdering og erosjonssikring
  Rapport Notat 5191972-RIG01 J04 Faregradsvurdering Endeleg.pdf Faregradsvurdering for kvikkleire
  Rapport Vedlegg til Notat 5191972-RIG01 J03.pdf Faregradsvurdering for kvikkleire - Vedlegg
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
24.01.2019 2017 / 1354   Fylkesmennene Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Trukket iflg brev av 18.9.2019 Innsigelse Innsigelse fra fylkesmannen
Innsigelse Trekking av innsigelse
 
X: 6960994,62 Y: 452396,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.01.2019 2017 / 1354   Fylkesmennene Forurensning, støy Trukket/Uaktuell   Innsigelse Innsigelse fra fylkesmannen
Innsigelse Trekking av innsigelse
 
X: 6961047,86 Y: 452374,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.01.2019 2017 / 1354   Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Innsigelse trukket iflg brev av 14.9.2019 Innsigelse Innsigelse fra NVE
Innsigelse Trekking av innsigelse
 
X: 6960983,61 Y: 452397,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84