Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3023_KP2016
Administrativ enhet 3023
Planident KP2016
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 2971
Plannavn Kommuneplan 2018-2042
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.06.2020
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 14.12.2016
Frist for uttalelse til planprogram 03.02.2017
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 23.05.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 30.05.2018 / 01.08.2018
Endelig planvedtak 27.03.2019
Stadfesting 08.06.2020
Kunngjøring av planvedtak 17.06.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser og retningslinjer kommuneplan 2018 - 2042.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Endringer i kommuneplanens arealdel 2018-2042, som følge av mekling.pdf KMD vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042. KMDs vedtak medfører at vedtak fattet i Nesodden kommunestyre den 28.08.2019 godkjennes. Vedtaket innebefatter tilhørende plankart datert 30.10.19 og tilhørende planbestemmelser datert 08.08.19.
  Vedtak Vedtak av kommuneplanens arealdel 2018-2042.pdf  
  Bestemmelser Bestemmelser og retningslinjer kommuneplan 2018-2042..pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse kommuneplan 2018-2042_.pdf  
  Arealplankart Kommuneplan 2018-2042 - plankart...pdf  
  Stadfestingsbrev Vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Innsigelsessak om kommuneplanens arealdel i Nesodden kommune..pdf KMD vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042. KMDs vedtak medfører at vedtak fattet i Nesodden kommunestyre den 28.08.2019 godkjennes. Vedtaket innebefatter tilhørende plankart datert 30.10.19 og tilhørende planbestemmelser datert 08.08.19.
Andre dokumenter Konsekvensutredning 4. Konsekvensutredning med Risiko- og sårbarhetsanalyse del 1 av 2 (L)(1126458).pdf  
  Konsekvensutredning 5. Konsekvensutredning med Risiko- og sårbarhetsanaslye del 2 av 2 (L)(1126459).pdf  
  Diverse Merknader - Arealinnspill 1.pdf  
  Diverse Merknader - Arealinnspill 2.pdf  
  Diverse Merknader - gjestebud.pdf  
  Diverse Merknader - innsigelser.pdf  
  Diverse Merknader - offentlige instanser.pdf  
  Diverse Merknader - privataktører.pdf  
  Diverse Merknader - velforeninger, foreninger og organisasjoner.pdf  
  Kart Temakart dyrkbar mark.pdf  
  Kart Temakart flom og skred.pdf  
  Kart Temakart støy.pdf  
  Diverse Endringer og kompletteringer i plandokumentene, herunder planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.pdf  
  Diverse Endringer og utredninger til vedtaksbehandling av kommuneplanen i FSK og KST.pdf  
  Diverse Informasjon om konsekvenser av forslag fremmet i formannskapet.pdf  
  Diverse Spørsmål fra SV, med rådmannens kommentar.pdf  
  Diverse Beboeraksjonens innsendelse til KST.pdf  
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
04.09.2018 2018 / 1636   Fylkeskommunene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger   Vedtak Innsigelse løst
Innsigelse
 
X: Y:
23.10.2018 2018 / 1636   Fylkeskommunene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger Vedtak i Fyleksutvalget Vedtak Innsigelse løst
Innsigelse
 
X: Y:
15.08.2018 2017 / 2971   Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger KMD vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042. KMDs vedtak medfører at vedtak fattet i Nesodden kommunestyre den 28.08.2019 godkjennes. Vedtaket innebefatter tilhørende plankart datert 30.10.19 og tilhørende planbestemmelser datert 08.08.19. Innsigelse
Diverse
Diverse Ordførers presentasjon i meklingsmøte
Diverse Svarbrev etter mekling, sendt fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, til Nesodden kommune
Diverse Brev sendt til ADK, FMOV og SVV etter meklingen
Diverse Informasjonsskriv som belyser valget av to vekstområder. Sendt til AFK, FMOV og SVV etter meklingen
Diverse Oversendelse av kommuneplan 2018-2042 til Fylkesmannen for behandling i KMD
Diverse Fylkesmannens anbefaling til KMD
 
X: Y:
15.08.2018 2018 / 1636   Fylkesmennene Strandsone, herunder RPR Oslofjorden og SPR Strandsone Avgjort med forhandlinger   Innsigelse
Diverse Innsigelse 30 fritidsbebyggelse er trukket
Diverse Fylkesmannens fagavdeling anser innsigelsen som løst så fort foreslåtte endringer vedtas (at Strandsonen endrer til "100-metersbeltet"). Det vil ikke være nødvendig for KMD å ta stilling til denne innsigelsen.
Diverse Det vises til at innsigelsen kan løses ved et nytt vedtak i kommunestyret
 
X: Y:
15.08.2018 2018 / 1636   Fylkesmennene Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell Manglende ROS-analyse Innsigelse
Diverse Innsigelse løst
 
X: Y:
15.08.2018 2018 / 1636   Statens Vegvesen Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger   Vedtak Innsigelse løst
Diverse Innsigelse til bestemmelsen om spredt utbygging trekkes
Innsigelse
 
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
KP2014 Kommuneplan 2014-2026