Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3040_01201702
Administrativ enhet 3040
Planident 01201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 496
Plannavn Venahalle 2
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.06.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 30.03.2017
Kunngjøring av planarbeid 20.04.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 11.12.2020
1. gangs behandling 18.12.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 22.12.2020 / 16.02.2021
2. gangs behandling 23.06.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 24.06.2021
Kunngjøring av planvedtak 10.07.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 3040_01201702_Rp_Venehalle2_bestemmelser_vedtatt.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 3040_01201702_Rp_Venehalle2_planbeskrivelse_vedtatt.PDF  
  Arealplankart 3040_01201702_Rp_Venehalle2_plankart_vedtatt_A3.pdf  
  Rapport 3040_01201702_Rp_Venehalle2_VA-plan_vedtatt.PDF  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 3040_01201702_Rp_Venehalle2_ROS_vedtatt.PDF  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Torgeir Kolsrud