Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3040_01201801
Administrativ enhet 3040
Planident 01201801
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 52
Plannavn Sorenskrivergården - detaljreguleringsplan
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.03.2018
Kunngjøring av planarbeid 15.03.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 01.12.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 12.12.2020 / 25.01.2021
2. gangs behandling 25.05.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 05.06.2021 / 20.08.2021
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Ranveig Brattegard
Saksbehandler Torunn Bekkeseth