Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3040_01202005
Administrativ enhet 3040
Planident 01202005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 1581
Plannavn Tøllemovegen 7
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.06.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.12.2020
Kunngjøring av planarbeid 05.02.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 21.04.2021
1. gangs behandling 23.04.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 23.04.2021 / 04.06.2021
2. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 23.06.2021 /
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 24.06.2021
Kunngjøring av planvedtak 10.07.2021
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Judith Aakre
Forslagsstiller Jan Erik Tilghman