Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_062002002
Administrativ enhet 3044
Planident 062002002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn REGULERINGSPLAN HOVET
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.10.1975
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 062002002
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 3_best.pdf  
  Arealplankart 062002002.PDF  
  Arealplankart 062002002_TF.PDF  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
18.02.2010 10 / 628 Ds Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det innvilges dispensasjon fra planen for påbygg. med ny etasje til boligformål. Tiltaket er innenfor dagens BYA.   Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6721251,84 Y: 453857,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.06.2010 10 / 1580 dS Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det innvilger dispensasjon for utnyttelsesgrad fra 11% til 13% i forbindelse med tilbygg bolig.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6721229,36 Y: 453987
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2016 14 / 4564   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Disp. fra formål Forretning, bensinstasjon Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6720935,84 Y: 453581,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir utfylt av
Planid Plannavn
062002003 BEBYGGELSESPLAN HOVET