Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3044_4001-2010
Administrativ enhet 3044
Planident 4001-2010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2009 / 1876
Saksnummerinformasjon 09/1876
Plannavn Kommunedelplan for Geilo
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.06.2010
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 4001-2010
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 5009851_Planomtale_Planføresegner_Plankart_vedteken2010-06-24 i sak 69-10.pdf  
  Arealplankart 5009851_Plankart_Vedteken_2010-06-24_sak_69-10.pdf  
Andre dokumenter Konsekvensutredning Beskrivelse med KU.pdf Behandlet i KPU i sak 8/09
  Diverse Tematisk avkjørsleslplan Geilo øst.doc Godkjent i KPU den 31- 05 -10
  Kart Delstrekning 1. Tematisk avkjørselsplan.pdf Godkjent KPU 30.05.2010
  Kart Delstrekning 2. Tematisk avkjørselsplan.pdf Godkjent i KPU 30.05.10
  Kart Delstrekning 3. Tematisk avkjørselsplan.pdf Godkjent i KPU 30.05.10
  Kart Delstrekning 4. Tematisk avkjørselsplan.pdf Godkjent i KPU den 30.05.10
  Vedtak KPU Vedtak.doc  
  SOSI-fil kdp-geilo.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.10.2004 4 / 2934 Politisk vedtak Godkjent Jordlov THU godkjenner omdisponering av grunn til generasjonsbolig. Utvalget har ingen merknader til vegen frem som vert i kombinasjonen med driftveg på garden. Eigeren av garden kan ikke rekne med å få fradelt timt til generasjon-bolig seinare.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6712435,63 Y: 459025,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.06.2007 7 / 1482 Ds Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Bygging av generasjonsbolig på gården har blitt betraktet som hensiktsmessig for drifta av gården og 20.10.04 vedtok Teknisk hovedutvalg en omdisponering av mark til generasjonsbolig etter § 9 i jordloven, saksnr. 172/04. Med hjemmel i Pbl § 7 innvilges   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6712486,99 Y: 458858,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2008 6 / 2271 Ds Avslått Bestemmelser kommune(del)plan I hjemmel i vedtatt kommunedelplan for Geilo og plan- og bygningslovens §§ 7 og 95 blir søknad om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 49 bnr. 33 avslått. Søknaden er i strid med vedtatt kommunedelplan for Geilo.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6712610,35 Y: 455725,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.02.2008 7 / 3574 Ds Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispenseres det for bygging av omsøkt støyvoll i LNF-område 2 innenfor kommunedelplan for Geilo. Det vektlegges at tiltaket vil bedre trafikksikkerheten i området og at store deler av vollen vil bli bygget på tidl   Støyskjerm     Vis i kart (+)
X: 6708789,17 Y: 457703,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.05.2008 8 / 890 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Det kan oppføres ny garasje på gnr. 57 bnr. 74 i samsvar med melding om tiltak datert 11.03.08 uten at det stilles krav om regulerings- eller bebyggelsesplan   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6712516,17 Y: 457711,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.11.2008 8 / 2018 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Det gis dispensasjon fra kommunedelplanen for Geilo, bestemmelsen om at et hvert byggetiltak innenfor byggeområder ikke kan iverksettes uten at det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Det gis dispensasjon fra bestemmelsen om avstand til vann/vassdrag.   Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg     Vis i kart (+)
X: 6712250,31 Y: 458194,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.03.2009 9 / 3644 Ds Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det innvilges søknad om dispensasjon for øking av utnyttelsesgrad på eiendommen. Eksisterend garasje rives og erstattes med nytt litt større garasje.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6711580,87 Y: 456826,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2009 8 / 1483 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan I medhold av plan- og bygningslovens § 7 blir det gitt dispensasjon fra regulert byggegrense i vedtatt reguleringsplan for Geilo Sentrum av 29.01.2009 for oppføring av omsøkte carportog bod. Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6711308,09 Y: 457017,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2009 9 / 2253 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Det tillates etablering av separat avløpsanlegg på gnr. 59 bnr. 81 under forutsetning at den kan tillates i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Behandling av utslipps- og byggetillatelse skjer administrativt.   Utslippstillatelse     Vis i kart (+)
X: 6711754,47 Y: 459951,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.10.2009 9 / 2652 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Det dispenseres fra plankrav i punkt 1 i bestemmelsene for Kommunedelplan for Geilo med hjemmel § 19-2 i Plan- og bygningsloven. Det tillates etablering av separat avløpsanlegg på gnr. 57 bnr. 109 under forutsetning av at den kan tillates i samsvar med g   Utslippstillatelse     Vis i kart (+)
X: 6713252,29 Y: 457656,53
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.11.2009 9 / 2335 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Det tillates etablering av separat avløpsanlegg på gnr. 69 bnr. 1 under forutsetning av at den kan tillates i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Anlegget må dimensjoneres på en slik måte at alle hytter i området kan knytte seg til etter behov.   Utslippstillatelse     Vis i kart (+)
X: 6707925,47 Y: 451155,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2010 10 / 3015 Ds Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslås søknaden om dispensasjon fra bestemmelsene for utnyttelsesgraden på eiendommen. Utnyttelsesgraden vil overstige tillatt BRA 150m2 som er maksimal for eiendommen.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6712238,27 Y: 457173,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2010 10 / 842 Ds Godkjent Sikrings-, støy- og faresone $ 11-8 bokst a Det dispenserer fra byggeforbud i friluttsområde Sp 2.3, regulert i reguleringsplan for Vestlia vest del 1 punkt 5.1. Gjelder 68/136 og 139   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6709508,48 Y: 455365,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2010 10 / 1158 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon fra krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for bygging av fritidsbolig på eiendommen, som 1 av 20 eiendommer.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6714065,82 Y: 456701,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2010 10 / 2955 Ds Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensesasjon fra kommunedelplan Geilo punkt 2.1.2. Det tillates tilbygg bod på 3m2 og at takvinkel på 45 grader kan benyttes, som omsøkt.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6710076,73 Y: 457004,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2010 10 / 2956 Ds Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra kommunedelplan Geilo punkt 2.1.2. Det tillates tilbygg, bod på 3m2 og at takvinkel på 45 grader kan benyttes, som omsøkt.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6710098,99 Y: 456973,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2011 11 / 2367 Politisk beh. Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjonen gjelder bygging av adkomstvei til fritidshytte som vist på vedlagt situasjonskart til søknaden. Det vektlegges at det i 2010 ble innvilget dispensasjon fra plankrav for eiendommen, veien er forholdsvis kort og vil bli anlagt på forholdsvis f   Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 6714066,06 Y: 456703,13
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.03.2012 68 / 842 Ds Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det dispenserer fra byggeforbud i friluttsområde Sp 2.3, regulert i reguleringsplan for Vestlia vest del 1 punkt 5.1   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6709527,47 Y: 455337,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2012 2012 / 1736 Delegert Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommundelplan Geilo punkt 1.2 LNF-formålet og da forbud mot bygging av ny fritidsbolig, punkt 1.1 krav om reguleringsplan og dispensasjon for fritak av måleverdig areal i kjeller.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6711080,43 Y: 454258,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2012 12 / 493 DS Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp. fra plankrav i § 1.1   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712271,7 Y: 457820,27
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2012 2012 / 2913 Delegert Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det dispensasjon fra boligformålet, krav om reguleringsplan og krav om støyvurdering satt i Kommunedelplan for Geilo, som omsøkt. Det vektlegges at en ser ikke at utvidelse av bygget vil medføre at byg   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6710743,03 Y: 454416,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2012 2012 / 2913   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra krav om støyvurdering, plankrav og reguleringsformålet   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6710731,89 Y: 454413,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.08.2012 2012 / 2887 Politisk vedtak Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Samfunnsdelen av kommuneplanen sier at det skal satses på å godkjenne standardøkning i hyttene. Det er gitt dispensasjon tidligere på hytte i Havsdalen og det legges nå opp til 200 kvm på nye hytter i samme plan.   Arbeid som krever byggtillatelse     Vis i kart (+)
X: 6713541,82 Y: 456335,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.10.2012 12 / 4953 DS Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispenasjons fra plankrav i § 1.1 for fradeling av tilleggsareal   Grensejustering Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712215 Y: 457261,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2012 2012 / 4955   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dsipensasjon fra plankrav og maksstørrelse på garasje, vedtatt i tidligere dispensasjon   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712211,35 Y: 457276,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.11.2012 2012 / 1213     Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for bygging av adkomstvei og VA- ledning     Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6709770,7 Y: 457566,02
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2012 2012 / 2871   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp fra LNF-formål for å rive eksisterende uthus og bygge nytt uthus. Nytt uthus vil få samme størrelse som eksisterende. LNF-fromål Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712455,1 Y: 458390,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.03.2013 2013 / 989   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispenasjon fra plankrav og disp. fra bestemmelse om maksimal BRA Plankrav og utnyttelsesgrad Nybygg Vedtak
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712829 Y: 456357,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.04.2013 2013 / 1309   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag. Tiltak ligger i byggeområde og hindrer ikke allmennhetens bruk av standsonen Byggeforbud langs vann og vassdrag Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6708114,03 Y: 458361,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2013 2012 / 4259   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Avslag på disp.søknad om for riving av eksistereende hytte og bygging av ny. Eiendommen ligger i område avsatt til boligformål Boligformål Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6710600,25 Y: 454228,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.05.2013 2013 / 1310   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon fra LNF-formålet for legging av va-ledning   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713087,65 Y: 457450,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2013 2013 / 2360   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Midlertidig dispensasjon til masseuttak i frobindelse med bygging av vei LNF Masseuttak Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6710083,69 Y: 461625,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.08.2013 2013 / 3186   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra max mønehøyde Bestemmelser om maks mønehøyde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
 
X: Y:
11.09.2013 2013 / 989   Avslått Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Avslag på søknad om disp. for oppføring av kjeller med takhøyde 240 cm uten at dette regnes med i målverdigareal. Utnyttelsesgrad Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712826,84 Y: 456353,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.10.2013 2013 / 4623   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp fra plankrav pga tiltakets størrelse og sted lite egnet til annen utnyttelse Plankrav Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6714029,63 Y: 456550,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.11.2013 13 / 4867 2 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon fra plankrav. Eksisterende hus skal rives og erstattes med ny bolig av tilsvarende størrelse Plankrav Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712494,09 Y: 458155,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.11.2013 2013 / 5015   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Disp for plassering bygg over trykkutjevningsstasjon LNF Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712780,96 Y: 457516,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.03.2014 2014 / 1175   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Disp for sammenbygging av 2 eksisterende hytter. LNF Tilbygg Vedtak Disp fra LNF formålet for sammenbygging av 2 eksisterendehytter.
  Vis i kart (+)
X: 6712329,69 Y: 458287,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2014 2013 / 3886   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Avslag søknad dispensasjon tilbygg eksisterende hytte Byggeforbud vann og vassdrag og byggeforbud LNF-område Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Avslag disp. bygging nær vann og vassdrag samt bygeforbud LNF-område
  Vis i kart (+)
X: 6709335,46 Y: 459016,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.06.2014 2013 / 2245 13/02245   Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav Dispenseres fra besestemmelsene Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6712299,14 Y: 457873,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.04.2015 2015 / 932   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Disp utnyttelsesgrad slik at parkeringsareal kommer i tillegg til 150 kvm BRA Bestemmelser om utnyttelse av eiendommen Tilbygg Vedtak Disp fra bestemmelse om utnyttelse slik at parkeringsareal kommer i tillegg
  Vis i kart (+)
X: 6712717,12 Y: 457212,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.05.2016 2015 / 2530   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra Byggeforbud i LNF område - Viktig kulturlandskap   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713257,56 Y: 457922,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2016 16 / 2490   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tilbygg til hytte i boligområde Byggeområde for bolig Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6710794,54 Y: 454416,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2016 16 / 396   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tilbygg til hytte i boligområde Byggeområde for bolig Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6710642,72 Y: 454379,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2017 16 / 478   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Bygging av va-ledning i LNF LNF Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6713974,22 Y: 456578,12
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2019 19 / 2174   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 LNF og slukkevann LNF og slukkevann Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6707495,28 Y: 450872,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2019 2018 / 4283   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav   Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712937,33 Y: 458474,88
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.01.2020 2019 / 2570   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for plankrav og utnyttingsgrad Dispensasjon for plankrav og utnyttingsgrad Nybygg Vedtak Dispensasjon for plankrav og utnyttingsgrad
  Vis i kart (+)
X: 6707581,89 Y: 457497,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.04.2020 20 / 945   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avløpsanlegg i LNF LNF Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6709633,24 Y: 461664,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.06.2020 20 / 1728   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Avløpsanlegg i byggeforbudssone langs vassdrag Byggeforbud langs vassdrag Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6712246,94 Y: 455175,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2020 2020 / 3326   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5   Byggeforbud LNF Nybygg Vedtak Bygging i LNF
  Vis i kart (+)
X: 6710631,73 Y: 458391,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
4001-2010-i1 ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR GEILO, OMRÅDE I1
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
062004001 Kommunedelplan Geilo