Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_4181
Administrativ enhet 3044
Planident 4181
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2021 / 2296
Plannavn Områdeplan for Vestlia reiselivsområde
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.09.2021
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 12/00807
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 28.02.2013
Frist for uttalelse til planprogram 22.10.2012
Vedtatt planprogram 31.01.2013
Komplett planforslag mottatt 07.02.2019
1. gangs behandling 28.11.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 18.12.2019 / 13.02.2020
2. gangs behandling 27.08.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 07.09.2020 / 19.10.2020
3. gangs behandling 18.08.2021
Endelig planvedtak 02.09.2021
Kunngjøring av planvedtak 01.10.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reviderte bestemmelser 12032022.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Regplan220311.pdf.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse_20092021.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksprotokoll Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Sluttbehandling.pdf Saksprotokoll med vedtak
  Vedtak Vedtak Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Sluttbehandling.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse 4. ROS-analyser_samlet.pdf  
  Diverse 7. VA-plan-Vestlia_3_endret 14042021.pdf  
  Diverse 8. HB100_02A vedlegg til VA-plan.pdf  
  Rapport Støyrapport_22122020.pdf  
  Diverse Spesifisering av tiltak flom.pdf  
  Diverse Kommentarer til NVE sine innsigelser skred.pdf  
  Utforming Sporingskurver samlet.pdf  
  Rapport Trafikk samlerapport.pdf  
  Rapport Skred flom sikringstiltak samlerapport.pdf  
  Diverse Konseptplan_Vestlia_omrplan.pdf  
  Diverse Oppsummering og vurdering av innspill_samlet.pdf  
  Diverse Oppsummering merknader_begrenset høring.pdf  
  Konsekvensutredning KU Kulturminne og kulturmiljø.pdf  
  Konsekvensutredning KU Landskap.pdf  
  Konsekvensutredning KU Naturmangfold.pdf  
  Konsekvensutredning KU Naturressurser.pdf  
  Konsekvensutredning KU Nærmiljø og friluftsliv.pdf  
  Konsekvensutredning KU Samfunn.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksutskrift 28.11.19 sak 2-19.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksutskrift 12.09.19 sak 3-19.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksutskrift 06.05.20 sak 5-20.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksutskrift 2. gangs høring 27.08.20 sak 8-20.pdf  
  Planprogram Planprogram.pdf  
  Vedtak Saksprotokoll vedtak - Sluttbehandling.pdf  
  SOSI-fil 4181.sos  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
10.02.2021 2021 / 182   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan     Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6709228,19 Y: 455804,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
30.10.2021 21 / 2296 44       Fylkesmannen Innstilling (saksfremlegg)
 
X: Y:
31.10.2021 21 / 2296 45       Fylkesmannen    
X: Y:
01.11.2021 21 / 2296 46       Fylkesmannen    
X: Y:
28.11.2021 2021 / 2296         Fylkesmannen    
X: Y:
02.12.2021 2021 / 2296         Fylkesmannen    
X: Y:
29.10.2021 21 / 2296 43   31.03.2022 Klage tatt til følge Kommunestyret Innstilling (saksfremlegg)
 
X: Y:
01.12.2021 2021 / 2296     31.03.2022   Fylkesmannen    
X: Y:
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
20.02.2020 12 / 807 236 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Innsigelse på bakgrunn av ikke god nok sikkerheten mot flom og skred    
X: Y:
20.02.2020 12 / 807 236 Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Trukket/Uaktuell Innsigelse på bakgrunn av hensyn til villrein, naturområder/myr og matproduksjon/beitebruk    
X: Y:
22.04.2020 12 / 807 245 Fylkeskommunene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Trukket/Uaktuell Innsigelse på bakgrunn av hensyn til naturverdier, villrein, myr, manglende vurd. etter § 12 vannforvaltningsforskriften og jordvernhensyn    
X: Y:
22.10.2020 12 / 807 298 Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Trukket/Uaktuell Innsigelse på bakgrunn av konflikt med naturmangfold, myr og beiteskog    
X: Y:
02.11.2020 12 / 807 303 Fylkeskommunene Jord- og skogbruk Trukket/Uaktuell Jordverninnsigelse    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
062004009 VESTLIA DEL 1 - GEILO
062004024 USTEDALSFJORDEN RUNDT
062004086 ALPINOMRÅDE KIKUT-VESTLIA
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
062004033 VESTLIA VEST DEL 1 FELT TB1/S1
062004033b Bebyggelsesplan Vestlia vest del 1 Tb1/S1
062004151 Bebyggelseplan for Vestlia resort