Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3044_4231
Administrativ enhet 3044
Planident 4231
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 2862
Saksnummerinformasjon 20/02862
Plannavn Detaljregulering B3 og FeL1 - Geilo sentrum
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.09.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.07.2020
Kunngjøring av planarbeid 14.07.2020
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 26.02.2021
1. gangs behandling 14.04.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 17.04.2021 / 29.05.2021
2. gangs behandling 18.08.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.09.2021
Kunngjøring av planvedtak 11.09.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reguleringsbestemmelser_VEDTATT.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 629313 B3 Plankart A3 210906 Vedtatt plan.pdf  
  Rapport Oppdatert VA plan, datert 22.06.21.PDF  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse, 25.06.21 (1).PDF  
  SOSI-fil Detaljregulering Bergheim 3044_4231 210906.sos  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse_VEDTATT.pdf  
Andre dokumenter Vedtak Saksprotokoll DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL 1 - GEILO SENTRUM.pdf  
  Rapport Støyvurdering.pdf  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
04.11.2021 2021 / 2242     04.11.2021 Mønehøyde økt til 12 m, endret ordlyd vedr. rekkefølgekrav fortau. Kommunestyret Vedtak
 
X: Y:
20.01.2022 21 / 2242     02.03.2022   Fylkesmannen Vedtak Statsforvalterens vedtak i klagesak
Innstilling (saksfremlegg)
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
062004088 Geilo Sentrum