Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3044_5009
Administrativ enhet 3044
Planident 5009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering Skarveheia
Type Detaljregulering
Status Opphevet
Ikrafttredelsesdato 22.06.2016
Opphevelsesdato 06.10.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 620
Opprinnelig planid 5009
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 2016-05-31 Skarveheia Planbestemmelser.pdf  
  Kart Plankart PlanID 0620_06205009.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil plan-5009.sos  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse Skarveheia.pdf  
  Vedtak Saksutskrift kommunestyret 22.06.2016, sak nr 62-16.pdf  
  Illustrasjon Skarveheia illustrasjonsplan A3.pdf  
Oppheving av plan
Opphevelsesdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Beskrivelse Dokumenter  
06.10.2017     Oppheva av Fylkesmannen Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
062005009 SKARVEHEIA