Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4639_1417-2014002
Administrativ enhet 4639
Planident 1417-2014002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 4
Saksnummerinformasjon 15/664
Plannavn Tenål alt. 2
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.01.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1417
Opprinnelig planid 1417-2014002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Endring føresegn Tenål 2020.pdf Endring
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak detaljregulering Tenål ID2014002.pdf  
  Vedtak Vedtakk-Planendring for detaljregulering Tenål_1417-2014002.pdf  
Andre dokumenter Illustrasjon Illustrasjonsplan detaljregulering Tenål ID2014002.pdf  
  Planbeskrivelse Planomtale detaljregulering Tenål ID2014002.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse detaljregulering Tenål ID2014002.pdf  
  Arealplankart Endring plankart Tenål 2020.pdf