Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4639_1417-2014007
Administrativ enhet 4639
Planident 1417-2014007
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Vikja - Seimsvegen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.02.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1417
Opprinnelig planid 1417-2014007
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Føresegner Områderegulering Vikja - Seimsvegen.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak Områderegulering Vikja - Seimsvegen.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planomtale rev.23.01.18.pdf  
  Arealplankart Plankart Områderegulering Vikja-Seimsvegen.pdf  
  Rapport Flomsonekartlegging for Vikøyri.pdf  
  Illustrasjon Illustrasjonsplan Vikja-Seimsvegen.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf