Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4644_2020006
Administrativ enhet 4644
Planident 2020006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 860
Plannavn Bustadfelt Bruflat-Grandmo
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig planid 1998992, 1995001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reguleringsføresegner - Detaljreguleringsplan for Bruflat - Grandmo.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart Plankart - Detaljreguleringsplan for Bruflat - Grandmo.pdf  
  Planbeskrivelse Planomtale - Detaljreguleringsplan for Bruflat - Grandmo.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse - Detaljreguleringsplan for Bruflat - Grandmo.pdf