Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5444_2013002
Administrativ enhet 5444
Planident 2013002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 2225
Plannavn Detaljreguleringsplan for felt B2F i Skytterhusfjellet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.06.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 2030
Opprinnelig planid 2013002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2013002_BEST_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 2013002_VEDTAK DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN (L)(575253).pdf  
Andre dokumenter Illustrasjon Illustrasjonsplan - B2f.pdf  
  Planbeskrivelse 2013003_BESKR B2F VEDTATT 150616.pdf  
  Arealplankart 2013002 plankart detaljregulering b2f 150516.pdf  
  Diverse Oversikt profillinjer.pdf  
  Diverse snitt 1-20.pdf profil og snitt for tomter
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
24.04.2018 2017 / 3195   Kun innhold   Planutvalget Illustrasjon
Illustrasjon
Arealplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Kunngjøring
Vedtak
Arealplankart SOSI-fil
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
11.05.2021 2021 / 1134   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei i Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F for omsøkt garasje (14.04.2021).     Vedtak
Kunngjøring
  Vis i kart (+)
X: 7736452,1 Y: 618171,75
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2021 2021 / 1160   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Utvalg for plan og samferdsel gir dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge tomannsbolig på GBN 26/231 (Prestevannslia 15), som omsøkt.     Vedtak
Kunngjøring
  Vis i kart (+)
X: 7736421,05 Y: 618145,83
UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84