Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2018016
Administrativ enhet 5028
Planident 2018016
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 4470
Plannavn Detaljregulering Esphaug steinbrudd og deponi
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 01.10.2018
Kunngjøring av planarbeid 19.12.2018
Frist for uttalelse til planprogram 15.02.2019
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Planprogram 2018016_planprogram.pdf Forslag til planprogram
  Arealplankart 2018016_plankart.pdf Forslag til planavgrensning
  Kunngjøring 2018016_varselbrev_myndigheter.pdf Varslingsbrev
  Diverse 2018016_referat_oppstartsmøte.pdf Referat fra oppstartsmøte