Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1804_1280
Administrativ enhet 1804
Planident 1280
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 106
Saksnummerinformasjon 2010/2240
Plannavn Max mat eiendom as
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2013
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 03.10.2011
Kunngjøring av planarbeid 11.11.2011
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 20.06.2013
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1280_best.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1280_kart.pdf  
  Tegnforklaring 1280_tf.pdf  
  Planbeskrivelse 1280_besk.pdf  
  Vedtak 1280_vtak.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 1280_sakf.pdf  
  Diverse 1280_saksomslag.pdf Saksomslag til vedtaksdokumentene.
Andre dokumenter Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_1280_Max Mat Eiendom_utbygavta_20181123.pdf Klippfikkfabrikk Rønvikleira. Maxmat Eiendom Rønvikleira AS
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_1280_Max Mat Eiendom_utbygavta_tillegg_20230908.pdf Tillegg til eksisterende utbyggingsavtale.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler David Losvik
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.12.2018 2018 / 8934   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Søknaden gjelder oppføring av produksjonsbygg for klippfisk. Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsenes § 5c), for igangsetting av byggearbeider innen området før offentlig trafikkområde er opparbeidet. Nybygg Vedtak Tillatelse.
 
X: 7464485,34 Y: 474172,32
UTM sone 33 basert på ED50
11.03.2022 2021 / 16692   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon om at offentlig trafikkområder skal være opparbeidet før igangsettingstillatelse ispensasjon fra fra reguleringsplanens § 5 bokstav c om at offentlig trafikkområder skal være opparbeidet før igangsettingstillatelse Tilbygg Vedtak Dispensasjon fra reguleringsplanens § 5 bokstav c.
  Vis i kart (+)
X: 7464487,02 Y: 474164
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
27.01.2023 2021 / 6692   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra byggegrense. Byggegrense Tilbygg Vedtak Dispensasjon for kryssing av byggegrense.
  Vis i kart (+)
X: 7464463,7 Y: 474157,98
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.12.2023 2023 / 7827   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Arealformålet Annen veggrunn-grøntareal. Gang og sykkelvei. Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak Tillatelse.
  Vis i kart (+)
X: 7464670,28 Y: 473997,58
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1256 Områdereguleringsplan for Bodø Stamnetterminal
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1178_08 Bodø havn, Felt F3, reg.endring