Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1368
Administrativ enhet 4204
Planident 1368
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 6079
Saksnummerinformasjon 201206079
Plannavn Rv41/Rv451. Ny vei til Kjevik KOMMUNEDELPLAN.
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.02.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1368
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 06.03.2013
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 19.06.2013
Frist innspill  
1. gangs behandling 15.10.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 29.10.2014 / 01.12.2014
Endelig planvedtak 18.02.2015
Stadfesting 18.02.2015
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RB1368.docx  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser RB1368.pdf  
  Vedtak V1368.pdf  
  Konsekvensutredning KU1368.pdf  
  Arealplankart KDP1368.pdf