Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1372
Administrativ enhet 4204
Planident 1372
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 806
Saksnummerinformasjon 201200806
Plannavn HAMREVANN-OMRÅDET. Kommunedelplan.
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.06.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1372
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 15.03.2013
Frist for uttalelse til planprogram 03.05.2013
Vedtatt planprogram 19.06.2013
Frist innspill 03.05.2013
1. gangs behandling 10.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 18.06.2015 / 18.09.2015
Endelig planvedtak 01.06.2016
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak 09.09.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser KDPB1372.docx  
Vedtaksdokumenter Arealplankart KDP1372.pdf  
  Planbeskrivelse KDPPB1372.pdf  
  Vedtak KDPV1372.pdf  
  Bestemmelser KDPB1372.pdf  
Andre dokumenter Utforming KDPPlansak1372.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
13.01.2023 2022 / 3495 BYGG-22/03495-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse og dispensasjon etablering av flytesti. Disp fra Bestemmelse om plankrav i gjeldende kommunedelplan. 98/579   Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 6450525,45 Y: 447616,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84