Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1397
Administrativ enhet 4204
Planident 1397
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1311
Saksnummerinformasjon 201401311
Plannavn EG - SYKEHUSOMRÅDE - med KU
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.05.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1397
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 12.02.2014
Kunngjøring av planarbeid 17.03.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 05.06.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 21.05.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 29.05.2015 / 15.09.2015
2. gangs behandling 14.04.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.05.2016
Kunngjøring av planvedtak 27.05.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RB1397.docx  
Vedtaksdokumenter Arealplankart OR1397.pdf  
  Bestemmelser RB1397.pdf  
  Vedtak V1397.pdf  
  Planbeskrivelse PB1397.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
25.09.2018 2018 / 6501 201806501 Kun innhold Innskrenking av hensynssone H310_5 Delegert myndighet Arealplankart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6446889,26 Y: 440421,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1007 SOLBERGVEIEN 12 OG 14
1188 ANDREAS KJÆRSVEI 76
345 BANEHEIA, EG SKOG OG DEL AV GRIMSKOG
35 EGSOMRÅDET, REG. OG BEBYGGELSESPLAN
586 EGSVEIEN OG ANDREAS KJÆRSVEI
676 OTRABREDDEN
877 VEST AGDER SYKEHUS
965 EGSVEIEN, DEL AV, GANG-/SYKKELVEI
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1429 EG - SØDAL - NY BRU
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1058 STOREBØLGEN, EG